देव एका पायाने लंगडा Dev Eka Payane Lyrics

देव एका पायाने लंगडा Dev Eka Payane Lyrics

असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा ।
देव एका पायाने लंगडा ॥१॥

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

शिंकेचि तोडितो मडकेचि फोडितो ।
करी दही-दुधाचा रबडा ॥२॥

वाळवंटी जातो कीर्तन करितो ।
घेतो साधूसंतांशी झगडा ॥३॥

एका जनार्दनीं भिक्षा वाढा बाई ।
देव एकनाथाचा बछडा ॥४॥

close