कार्तिक स्वामीं स्तोत्र – प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र – Kartik Swami Stotra | Pradnya Vivardhan Stotra

Kartikeya Stotra or Kartik Swami Stotram is also known as Pradnya Vivardhan Stotram.

 

श्री गणेशाय नमः

श्री स्कंद उवाच –

योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनंदनः |

स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शंकरसंभवः ||

गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः |

तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिस्च षडाननः ||

शब्दब्रह्म समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः |

सनत्कुमारो भगवान् भोग मोक्ष फलप्रदः ||

शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्ति मार्गकृत् |

सर्वागम प्रणेता च वांछितार्थ प्रदर्शनः ||

Join Our WhatsApp Channel to get the Realtime updates. - Join Now

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत् |

प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् ||

महामंत्रमया नीती मम नामानुकीर्तनम् |

Leave a Comment

close