क्षमाप्रार्थना स्तोत्र Kshama Prarthana Strotra in Marathi | Sanskrit

Kshama Prarthana in Marathi

अपराध सहस्त्रो जे होती हातून माझिया ||
मानुनी द माफी दे मला तू परमेश्वरी ||१||

आवाहन न जाने मी न जाने विसर्जन ||
नेणे पूजन माफी दे मला तू परमेश्वरी ||२||

मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी ||३||
मी पूजन जे केले पावे साफल्य तवकृपे

शतापराधी जरी जो अंबिका नाम घेतसे ||४||
सदगती लाभते त्याला ब्रह्मा जी देऊ न शके

मी अपराधी शरण आलो हे जगदंबिके ||
दयेचे पात्र आहो गे जशी इच्छा तसे करी ||५||

अज्ञान विस्मृति भ्रांती न्यूनाधिक तयागुने ||
ते करी माफ हो देवी प्रसन्न परमेश्वरी ||६||

कान्तेश्वरी जगन्माता सच्चीदानंद विग्रहे ||
माझी पूजा करी गोड तुष्ट हो परमेश्वरी ||७||

गुह्याहूनी अति गुह्य तू माझा जप ऐक हा ||
मज लाभो सिद्धी तुझ्या प्रसादाने सुरेश्वरी ||८||

क्षमाप्रार्थना स्तोत्र टीका प्राकृत भावार्थ ||
श्री अच्युत विरचित श्री कुलदेवताचरणार्पणमस्तुत ||

Kshama Prarthana in Sanskrit

अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेsहर्निशं मया ।
दासोsयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्र्वरि ॥ १

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् ।
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्र्वरि ॥ २

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्र्वरि ।
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ ३

अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् ।
यां गतिं सम्वान्पोते न तां ब्रह्मादयः सुरा: ॥ ४

सापाराधोsस्मि शरणं प्राप्पस्त्वां जगदम्बिके ।
इदानीमनुकम्प्योsहं यथेच्छसि तथा कुरू ॥ ५

GREAT INDIAN SHOPPING FESTIVAL 2023

Limited Time Deals on Makeup items - https://amzn.to/3ZkDFAx

Limited Deal: Android LED TV @ Rs. 7999 - https://amzn.to/45Uv89L

Best Deal on Wireless Headphone - https://amzn.to/3FFUOeo

अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम् ।
तत्सर्व क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्र्वरि ॥ ६

कामेश्र्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ।
गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्र्वरि ॥ ७

गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् ।
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्र्वरि ॥ ८

close