मला हे दत्तगुरु दिसले Mala He Dattaguru Disle Lyrics

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

मला हे दत्तगुरु दिसले Mala He Dattaguru Disle Lyrics

ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले
मला हे दत्तगुरु दिसले

Join Our Telegram Channel Lyricskatta for Instant Updates

माय उभी ही गाय होऊनी, पुढे वासरू पाहे वळुनी
कृतज्ञतेचे श्वान विचारी, पायावर झुकले

चरण शुभंकर फिरता तुमचे, मंदिर बनले उभ्या घराचे
घुमटा मधुनी हृदयपाखरू स्वानंदे फिरले

तुम्हीच केली सारी किमया, कृतार्थ झाली माझी काया
तुमच्या हाती माझ्याभवती औदुंबर वसले

close