जोहार मायबाप जोहार Johar Maaybaap Johar | Sant Chokhamela

जोहार मायबाप जोहार ।
तुमच्या महाराचा मी महार ॥१॥

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

बहु भुकेला झालों ।
तुमच्या उष्ट्यासाठीं आलों ॥२॥

चोखा ह्मणे पाटी ।
आणिली तुमच्या उष्ट्यासाठीं ॥३॥

– संत चोखामेळा

close