असा कसा देवाचा देव Asa Kasa Devacha Dev Lyrics | Sant Eknath

असा कसा देवाचा देव बाई ठकडा ।
देव एका पायाने लंगडा ॥१॥

Recommended Earphones and Headphones

Earphones - https://amzn.to/3hL5Iru

Headphones - https://amzn.to/3hMACQi

Wireless - https://amzn.to/3FFUOeo

शिंकेचि तोडितो मडकेचि फोडितो ।
करी दह्यादुधाचा रबडा ॥२॥

वाळवंटी जातो कीर्तन करितो ।
घेतो साधुसंतांसि झगडा ॥३॥

एका जनार्दनी भिक्षा वाढा बाई ।
देव एकनाथाचा बछडा ॥४॥

close