श्री स्वामी समर्थ मालामंत्र Shree Swami Samarth Mala Mantra Lyrics

Mantra – Swami Samarth Mala Mantra

!! श्री स्वामी समर्थ  !!

श्री गणेशाय नमः | श्री सरस्वत्यै नमः | श्री गुरुभ्यो नमः | श्री कुलदेवतायै नमः|
श्री अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्तावतार- दिगंबर – यतीवर्य- श्री स्वामीराजाय नमः ||

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ती |
व्दंव्दातीत गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्  ||
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षीभूतं |
भावातीत त्रिगुणरहित सद्गुरु तं नमामि ||

Shree Swami Samarth Mala Mantra Lyrics

॥ श्रीगणेशाय नम: ॥
जगदंबिका म्हणे । मालामंत्र नारायणे ।
कथिला जो जगत्कारणे । तो हा सर्वोत्तम असे ॥

ॐ नमो नमो भगवंता । नमोजी श्री स्वामी समर्था ।
स्मरणगामी दत्तनाथा । योगीमुनिजनवंदिता ॥

चिदानंदात्मकात्र्यंबका । विश्वेश्वरा विश्वधारका ।
बालोन्मत्ता पिशाच्चवेषा । महायोगीश्वरा परमहंसा ॥

चित् चैतन्या चिरंतना | अवधूता निरंजना |
जगदाधारा सुदर्शना | सुखधामा सनातना ||

सकलकामप्रदायका | सकलदुरितदाहका |
सकल संचित कर्महरा | सकल संकट विदारा ||

ॐ भवबंधमोचना | ॐ श्री परम ऐश्वर्यघना |
ॐ स्वां स्वहितधर्मचालका | ॐ मां नित्यदायका ||

ॐ संसारचक्र छेदका | ॐ मां महाज्ञानप्रदायका |
ओमर्थं महावैराग्य-साधका | ॐ नं नरजन्मसार्थका ||

ॐ मां महाभयनिवारका | ॐ भक्तजनहृदयनिवासा |
परकृत्या थोपव थोपव | परमंत्रा शांतव शांतव ||

परयंत्रा विखर विखर | ग्रहभूतादिपिशाच्च पीडा हर हर |
दारिद्र्यदु:खा घालव घालव | सुखशांती फुलव फुलव ||

आपदा विपदा मालव मालव | गृहदोष वास्तुदोष |
पितृदोष सर्पदोषादि | सकलदोषा विरव विरव ||

अहंकारा नासव नासव | मन चित्तबुद्धी स्थिरव स्थिरव |
नमोजी नमो देव महादेव | देवाधिदेव श्री अक्कलकोट
स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव ||
नमो नमो नमो नमः || ( सप्तशते सिद्धि: ) ||

आपण, श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्याविषयीची पुस्तके, आरती संग्रह, नित्यसेवा, स्वामी चरित्र, फोटो, मूर्ती खालील लिंक वरून खरेदी करू शकता.

श्री स्वामी समर्थ महाराजांची आरती, नित्यसेवा, भक्तिगीते इ. इथे वाचा

श्री स्वामी समर्थ स्तवन- Shree Swami Samarth Stavan Lyrics- Dindori Pranit

Shree Swami Samarth Stavan Lyrics

श्री गणेशाय नमः | श्री सरस्वत्यै नमः | श्री गुरुभ्यो नमः | श्री कुलदेवतायै नमः|
श्री अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्तावतार- दिगंबर – यतीवर्य- श्री स्वामीराजाय नमः ||

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ती |
व्दंव्दातीत गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्  ||
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षीभूतं |
भावातीत त्रिगुणरहित सद्गुरु तं नमामि ||

ओम रक्तांग , रक्तवर्ण पद्मनेत्र , सुहास्यवदनं , कथा- टोपी-च-माला दण्डकुमण्डलुधर , कटयांकर , रक्षक त्रैगुण्यरहित त्रैलोक्यपालक , विश्वनायक भक्तवत्सल, कलियुगे , श्रीस्वामीसमर्थवार्ताधारक पाहि माम् | पाहि माम् | पाहि माम् |

आता करूया प्रार्थना | जय जयाजी अघहरणा |
परात्परा कैवल्यसादना | ब्रह्मानंदा  यतीवर्या |
जय जयाजी पुराणपुरुषा | लोकपाला सर्वेशा |
अनंत ब्रह्मांडधीशा | वेदवध्या जगद्गुरु ||

सुखधामनिवासिया | सर्वसाक्षी करूणालया |
भक्तजन ताराया |  अनंतरूपें नटलासी ||
तूं अग्नि तूं पावन | तूं आकाश तूं  जीवन |
तूंची वसुंधरा पूर्ण | चंद्र सूर्य तूंच पैं ||

तूं विष्णु आणि शंकर | तूं विधाता तू इंद्र |
अष्टदिक्पालादि समग्र | तूचं रूपें नटलासी ||
कर्ता आणि करविता | तूंच हवी आणि होता |
दाता आणि देवविता | तूंच समर्था निश्र्चयें ||

जंगम आणि स्थिर | तूंच व्यापिलें समग्र |
तूजलागीं आदिमध्याग्र | कोठें नसे पाहतां ||
असुनिया निर्गुण | रूपे नटलासी सगुण|
ज्ञाता आणि ज्ञान | तुचं एक विश्वेशा ||

वेदाचांही तर्क चांचरे |शास्त्रातेंही नावरे ||
विष्णु शंकर एकसरें | कुंठीत झाले सर्वही ||
मी केवळ अल्पमती | करूं केवीं आपली स्तुती ||
सहस्त्रमुखही निश्चिती | शिणला ख्याती वर्णितां ||

दृढ ठेविला चरणीं माथा | रक्षावे मजसी समर्थ |
कृपाकटाक्षें दीनानाथा | दासाकडे पाहावें ||
आतां इतुकीं प्रार्थना | आणावीजी आपल्या मना |
कृपासमुद्रीं या मिना | आश्रय देईजे सदैव ||

पाप ताप आणि दैन्य | सर्व जावो निरसोन |
इहलोकीं सौख्यदेवोन | परलोक साधन करावें |
दुस्तर हा भवसागर | याचे पावावया पैलतीर |
त्वन्नाम तरणी साचार | प्राप्त हो मजला ते ||

आशा मनीषा तृष्णा | कल्पना आणि वासना |
भ्रांती भुली नाना | न बाधोत तुझ्या कृपें ||

किती वर्णुं आपुले गुण | द्यावे मज सुख साधन |
अज्ञान तिमिर निरसुन | ज्ञानार्क हृदयीं प्रगटो पैं ||
शांती मनीं सदा वसो | वृथाभिमान नसो |
सदा समाधान वसो | तुझ्या कृपेनें अंतरीं ||

भवदुःख हें निरसो | तुझ्या भजनीं चित्त वसो |
वृथा विषयांची नसो | वासना या  मनातें ||
सदा साधू- समागम | तुझें भजन उत्तम |
तेणें होवो हा सुगम | दुर्गम जो भवपंथ ||

व्यवहारीं वर्ततां | न पडो भ्रांती चित्ता |
अंगी न यावी असत्यता | सत्यें विजयी सर्वदा |
आप्तवर्गाचें पोषण | न्यायमार्गवलंबन |
इतुकें द्यावे वरदान | कृपा करूनि समर्था ||

असोनियां संसारात | प्राशीन तव नामामृत |
प्रपंच आणि परमार्थ | तेणें सुगम मजलागीं |
कर्ता आणि करविता | तूंची एक स्वामीनाथा |
माझिया ठायी वार्ता | मीपणाची नसेची ||

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुगुरुर्देवो महेश्वराः |
गुरुः साक्षात् परं ब्रम्ह तस्मै श्रीगुरुवे नम:|

आपण, श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्याविषयीची पुस्तके, आरती संग्रह, नित्यसेवा, स्वामी चरित्र, फोटो, मूर्ती खालील लिंक वरून खरेदी करू शकता.

श्री स्वामी समर्थ महाराजांची आरती, नित्यसेवा, भक्तिगीते इ. इथे वाचा

गुरुचरिताचे पारायण Gurucharitache Kar Parayan Lyrics | Deool Band

Gurucharitache Kar Parayan Lyrics from Marathi Movie Deool band.

Music: Narendra Bhide
Lyrics: Pranit kulkarni
Singer: Adarsh Shinde
Music on: Vatavruksha Entertainment Pvt. Ltd.

गुरुचरिताचे पारायण Gurucharitache Kar Parayan Lyrics

निराकार गुरु, गुरु रे निर्गुण…
दत्त दत्त गुरुदेव दत्त
श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
गुरुसृष्टीकर, गुरुविश्वंभर
दत्त दत्त गुरुदेव दत्त
श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा

गुरुविण नोहे साधू मुनिजन
गुरुविण साहू कैसे जीवन
गुरुविण नाही नर नारायण
गुरुचरिताचे कर पारायण…

दत्त दत्त गुरुदेव दत्त
श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
गुरुविण नाही नर नारायण
गुरुचरिताचे कर पारायण…

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा

प्रथम अवतार दत्तगुरूंचा जन्मा आला पिठापुरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
श्रीपाद वल्लभ मनुष्यरूपी गुरु लाभला चराचरा
श्रीपाद वल्लभ मनुष्यरूपी गुरु लाभला चराचरा
जय विजयी भवः दिग्विजयी भवः श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
जय विजयी भवः दिग्विजयी भवः श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा

गुरु बघ सांगेsssssss
गुरु बघ सांगे गुरुचे लक्षण
गुरुचरिताचे कर पारायण…
दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा
दत्त दत्त गुरुदेव श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
गुरु बघ सांगे गुरुचे लक्षण
गुरुचरिताचे कर पारायण…

नदी वाहे काळ चाले चालवी गुरु
भिडे लाट तरी नाव वल्हवि गुरु
नदी वाहे काळ चाले चालवी गुरु
भिडे लाट तरी नाव वल्हवि गुरु

गुरु लाभला सार्थी तर भवसागर हा तरु
गुरु उभा पाठीशी तर भवभय चिंता हरु…
गुरुमाऊली गुरुमाऊली गुरुमाऊली दत्तगुरु
गुरुमाऊली गुरुमाऊली गुरुमाऊली दत्तगुरु
गुरु कारणsssss गुरु कारण गुरु तारण
गुरुचरिताचे कर पारायण

दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा

Gurucharitrache Kara Parayan Lyrics

Nirakar guru, guru re nirgun
Datt datt guru,dev datt guru,
shripad vallbh digmbara
Guru srushtikar, guru vishwmbhar
Datt datt guru,dev datt guru,
shripad vallbh digmbara
Nirakar guru, guru re nirgun
Guru srushtikar, guru vishwmbhar
Guruvin nohe sadhu muni jan
Guruvin sahu kaise jivan

Guruvin nahi nar Narayan
Guru chritache kar parayan….

Gurur Brahmaa Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwarah
Guru Saakshaat Parabrahma
Tasmai Shri Guruve Namah

Digmbara digmbra shripad vallabh digmbara….

Pratham avtar dattguruncha janma aala pithapura

Digmbara digmbra shripad vallabh digmbara
Shripad vallabh manushy rupi guru labhla charachra
Jay vijayi bhav digviyayi bhav shripad vallbh digmbara..
Digmbara digmbra, Digmbara digmbra
Digmbara digmbra, Digmbara digmbra
Aaa………haiyaa re haiyaa haiyya o….

Nadi vahe kal chale, chalvi guru
Bhide lat tri nav vallhvi guru….
Guru lagla sarthi tr bhav sagar ha karu
Guru ubha pathishi tr bhav bhay chinta haru
Guru mauli guru mauli datt guru….
Guru karan….guru karan guru tarn….
Guru chritache kar parayan
Digmbara digmbra shripad vallabh digmbara…….

 

माझी आई अक्कलकोटी Majhi Aai Akkalkoti Lyrics

माझी आई अक्कलकोटी

माझी आई अक्कलकोटी
भिवू नका ती आहे पाठी llधृ ll

जिचे आजानुबाहू रुप
ती पूर्ण ब्रम्हस्वरुप
तिच्या चरणी लागे सुख l
माझी आई अक्कलकोटी
भिऊ नका ती आहे पाठी ll

गाणगापुरी घे विसावा
आली अक्कलकोटी गावा
मनी संदेह तो नसावा
माझी आई अक्कलकोटी
भिऊ नका ती आहे पाठी ll

आदिमाया शक्ती आई
तिच्या पाठीमागे गाई
ती वटवृक्षा ठायी l
माझी आई अक्कलकोटी
भिऊ नका ती आहे पाठी ll

जिच्या चरणी ज्यांचा भाव
तो रंक असो वा राव
तेथे राहे हो दृढभाव
माझी आई अक्कलकोटी
भिऊ नका ती आहे पाठी ll

श्री स्वामी समर्थ महाराज जयजयकार Shri Swami Samarth Maharaj Jaijaikar | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री स्वामी समर्थ महाराज जयजयकार Shri Swami Samarth Maharaj Jaijaikar

 

ll श्री स्वामी समर्थ महाराज जयजयकार ll

ॐ श्री सद्गुरु अक्कलकोटनिवासी राजाधिराज
योगिराज श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय l
अनंतकोटि ब्रम्हांडनायक, भक्तवत्सल, भक्ताभिमानी
श्रीपाद श्रीवल्लभ विजयदत्त गुरुदेव दत्त समर्थ l
अवधूतचिंतन श्री गुरुदेव दत्त l
ॐ श्री गायत्रीमाता की जय l
ॐ श्री गुरु महाराज की जय l

मंत्र पुष्पांजली Mantra Pushpanjali | Shri Swami Samarth | NityaSeva

मंत्र पुष्पांजली Mantra Pushpanjali

 

मंत्र पुष्पांजली

पूर्ण ब्रह्मा सनातना विभुवरा निर्गुण सर्वेश्वरा
ओंकाराकारा परात्परा गुरो आम्हा तुझा आसरा l
मूलाधार जगतप्रभू तुझी लीला न जाणे कुणी l
देवा विघ्न हरी आम्हावरि करी, आडो न माया गुणी॥१॥

आनंदकंद विमला ज्ञानस्वरुपा l साक्षी सदैव हृदयस्थ ही मायबापा l
स्वामी समर्थ गुरु तू हरी सर्व तापा l
दावि स्वरूप मज लावूनी ज्ञानदीपा॥२॥

धर्मग्लानि कराल काल कली हा शास्ता नुरे या मही l
तत्वाचा लव मागमूस न दिसे धुंडूनि सत्वातहि l
भक्ता न्याय प्रमत्त दंड करण्या येई विजयदत्त हा
होई लीन अनन्यभावे चरणी वंदी सदा दास हा॥३॥

विधीहरिहर हे एकरूपे मिळाले l परमगुरुस्वरूपे देखता नेत्र घाले l
अनुपम तव प्रीती लीन होताती भक्तं l
तव पद झणि देशी धन्य तू एक दत्त॥४॥

परमात्मा पुरूषोत्तमा गुणतिये नारायणा श्रीधरा l
लीलाविग्रही सूत्रधार हृदयी राहुनिया आचरा l
ज्ञाते भाव सरो सदैव विसरो हा जीव तो दुसरा l
अर्पितसे सुमनांजली तव पदा प्रेमे जगतगुरुवरा॥५॥

ब्रह्मा इंद्र सुरासुर प्रतिदिनी प्रार्थित तुझिया पदा l
ओंकारस्वरूपा तू वेद जननी दुरवी न आम्हा कदा l
भावे ज्या भजता भिउनि पळती दैन्यादि सर्वापदा l
गायत्री सुमने नमू करी कृपा आम्हावरी सर्वदा॥६॥

आरती: श्री शंकराची आरती Shri Shankarachi Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री शंकराची आरती Shri Shankarachi Aarti

 

॥ श्री शंकराची आरती ॥

जय शिव ॐकारा, प्रभू हर शिव ॐकारा । ब्रह्मा विष्णु सदाशिव
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्द्धांगी दारा ॥
ॐ हर हर महादेव ॥१॥

एकानन चतुरानन पंचानन राजे । शिव पंचानन राजे,
हंसासन गरूड़ासन, हंसासन गरूड़ासन, वृषवाहन साजे ॥
ॐ हर हर महादेव ॥२॥

दोयभुज चार चतुर्भुज, दशभुज ते सोहे । शिव दशभुज ते सोहे
तीनोरूप निरखता, तीनोरूप निरखता, त्रिभुवनजन मोहे ॥
ॐ हर हर महादेव ॥३॥

अक्षमाला वनमाला रूंडमाला धारी । शिव रूंडमाला धारी
चंदनमृगचंदा, चंदनमृगचंदा भाले शुभकारी ॥
ॐ हर हर महादेव ॥४॥

श्वेतांबर पीतांबर व्याघ्रांबर अंगे । शिव व्याघ्रांबर अंगे
सनकादिक प्रभुतादिक, सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे ॥
ॐ हर हर महादेव ॥५॥

लक्ष्मीवर उमियावर सावित्री संगे । शिव सावित्री संगे
पारबती अर्धांगे, पारबती अर्धांगे, शिरी जटा गंगे
ॐ हर हर महादेव ॥६॥

करमा एक कमंडलु चक्र त्रिशूलधर्ता । शिव चक्र त्रिशूलधर्ता
जगकर्ता जगभर्ता, जगकर्ता जगभर्ता, जग पालनकर्ता
ॐ हर हर महादेव ॥७॥

काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी । शिव नंदो ब्रह्मचारी
नितप्रति भोग लगावत, नितप्रति भोग लगावत, महिमा अतिभारी ॥
ॐ हर हर महादेव ॥८॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका । शिव जानत अविवेका
प्रणवाक्षर ॐ मध्ये, प्रणवाक्षर ॐ मध्ये, ये तीनों एका ॥
ॐ हर हर महादेव ॥९॥

त्रिगुणाजीकी आरती जो कोई नर गावे । शीव जो कोई नर गावे
कहे शिवानंद स्वामी, कहे शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ती पावे ॥
ॐ हर हर महादेव ॥१०॥

आरती: श्री गायत्री मातेची आरती Shri Gayatri Matechi Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री गायत्री मातेची आरती Shri Gayatri Matechi Aarti

 

॥ श्री गायत्री मातेची आरती ॥

जय देवी जय देवी जय गायत्री माते l
सदभावे ओवाळू जय प्रणवातीते ll धृ.ll

अनादी अनंत अतकर्य माये तव लीला l
स्वेच्छेने उपजविले विधी हरी शंभूला l
विधी सृजी जग हरी पोषी हर संहाराला l
प्रेरिसी योगमाये न कळे कवणाला ll १ ll

पांचामुखी पंचतत्वे निर्मियली l
पंचीकरणे विविध सृष्टी रचियेली l
अहंभावे तया स्फुरवूनी कृती केली l
माते तुज न स्तविती त्यांची मति भ्रमली ll २ ll

गाता तुज तरति म्हणूनि गायत्री नांव l
भुक्ति मुक्ती साधती न भवभया ठाव l
सत्वातीता ब्रह्म रुपिणी हा भाव l
धरिति जे ज्ञाने त्या नच दुखः वाव ll ३ ll

आदिमाये तुते विसरले लोक l
धर्म हानि होईल पडला हा धाक l
ग्रासुनि दैन्ये भ्रमुनि नुरला विवेक l
स्मरता तुजला अनुदिनी सकलही हो पाक ll ४ ll

त्रिनेत्र पंचशिरे चंद्रकला मुगुटाते l
वरदाभय चक्र गदा कपाल शंखाते l
द्वीपद्म अंकुश कश कर कमलासनस्थिते l
मोह निवारून माते उध्दरी आम्हांते ll ५ ll

आरती: श्री नारायणाची आरती Shri Naraynachi Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री नारायणाची आरती Shri Naraynachi Aarti

 

॥ श्री नारायणाची आरती ॥

 

ओवाळू नारायण l शुद्ध ज्योती पंचप्राण ll धृ.ll

शामलांग वत्सलांछन l शंख करी जाण l

वीजयंती पीतवसन l गदा शोभे सुदर्शन ll १ ll

 

मुगुट कौस्तुभरत्न l मकराकृत कुंडल शुभ कर्ण l

हृदय सिंहासनी l विराजला जगज्जीवन ll २ ll

 

हरपवी देहभान l नित्य घडो तव चिंतन l

दास तव चरणी लीन l जावी याच देही ध्यान ll ३ ll

 

श्री दत्तात्रेययांची आरती Shri Dattatreyanchi Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री दत्तात्रेययांची आरती Shri Dattatreyanchi Aarti

 

॥ श्री दत्तात्रेययांची आरती ॥

आरती ओवाळू गुरुसी l ब्रह्मा विष्णु महेशासी ll ध्रु.ll
दिधले आत्मदान जगति l म्हणवुनि श्रीदत्त तुज म्हणती ll

ब्रह्मारूपे जग सृजसी l विष्णू तूचि प्रतिपाळिसी l
हर हरिसी भार उतरविसी l पार देऊनी आत्मज्ञान प्रणती l
किती तव स्मरणे जगी तरती ll १ ll आरती ओवाळू श्रीगुरूसी

निर्गुण चित्धन वस्तुसी l अत्नीअनसूयात्मज म्हणती l
लीला दावूनी उध्दरसी l मानवदेहा जरी धरिसी l
परि नससि देह, हाचि संदेह l हृदयी असूनि ही मूर्ती l
जाणीव लोपली अंधमती ll २ ll आरती ओवाळू श्रीगुरूसी

सदगुरु नाथा हात जोडीतो प्रार्थना Sadguru Natha Haat Jodito Prarthana | Shri Swami Samarth | NityaSeva

सदगुरु नाथा हात जोडीतो प्रार्थना Sadguru Natha Haat Jodito Prarthana

|| सदगुरु नाथा हात जोडीतो प्रार्थना ||

सदगुरु नाथा हात जोडीतो अंत नको पाहु।
ऊकलुनी मनीचे हितगुज सारे वद कवणा दावू॥धृ०॥

निशीदिनी श्रमसी मम हितार्थ तू किती तुज शीण देऊ।
ह्रदयी वससी परी नच दिससी कैसे तुज पाहु॥१॥

उत्तीर्ण नव्हे तुज उपकारा जरी तनु तुज वाहू।
बोधुनि दाविसी इहपर नश्वर मनी उठला बाऊ॥२॥

कोण कुठील मी कवण कार्य मम जनी कैसा राहू।
करी मज ऐसा निर्भय निश्चल सम सकला पाहू॥३॥

अजाण हतबल भ्रमीत मनिची तळमळ कशी साहू।
निरसूनी माया दावी अनुभव प्रचिती नको पाहू॥४॥

आपण, श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्याविषयीची पुस्तके, आरती संग्रह, नित्यसेवा, स्वामी चरित्र, फोटो, मूर्ती खालील लिंक वरून खरेदी करू शकता.

श्री स्वामी समर्थ महाराजांची आरती, नित्यसेवा, भक्तिगीते इ. इथे वाचा

आरती: आरती ओवाळू श्री सदगुरू स्वामी समर्था | Aarti Owalu shri Sadguru | Shri Swami Samarth | NityaSeva

श्री स्वामी समर्थ आरती Shri Swami Samarth Aarti

॥ श्री स्वामी समर्थ आरती ॥

आरती ओवाळू श्री सदगुरू स्वामी समर्था l
स्वरूप दिगंबर आजानुबाहु भव्यकाय नाथा – दिव्यकाय नाथा ll धृ.ll

हृदय निरांजनी शुद्ध प्रेमधृति भवाच्या वाती l
भजनानंद प्रकाश देउनी उजळल्या ज्योती ll १ ll

सर्वस्वापर्ण नैवधाशी ठेविलेचि पुढती l
सन्मति, सदधृति, सतकृती सदगति प्रसाद धा हाती ll २ ll

जय अनसूयात्मज श्री दत्तात्रेया आरती | Shri Dattatreya Aarti | Shri Swami Samarth | NityaSeva

जय अनसूयात्मज श्री दत्तात्रेय आरती / Shri Dattatreya Aarti

॥ श्री दत्तात्रेय आरती ॥

जय अनसूयात्मज श्री दत्तात्रेया आरती अवधूता l
सिद्ध मुगुटमणि ब्रह्माज्ञानी सुरनरभ्रमहर्ता ll धृ.ll

मदनमनोहर ध्यान दिगंबर शमवी मम चित्ता l
चरणि पादुका कंठी मेखला जटामुकुट माथा ll १ ll

पुराण पुरषोंत्तमा,त्वां धरिले अगणित अवतारा l
श्रीपाद श्रीवल्लभ नृसिंहसरस्वती दातारा ll २ ll

मूढमति अति पतित दीन परि आलो शरण तुला l
कृपामृते निजस्वरूपे रमवुनि उद्धरी दासाला ll ३ ll

close